Kommunernas ekonomi

Uppgifterna om kommunernas ekonomi baserar sig på de uppgifter som kommunerna själva lämnat in i Statskontorets informationstjänst om kommunekonomin. Uppgifter om kommunernas budget och planering lämnas in årligen till Statskontoret. I den rapporteringshelhet som lämnas in för varje år ingår uppgifter för fyra år: föregående år, följande år (det vill säga budgetåret) samt ekonomiplanen för de två därpåföljande åren.

Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge

I rapporten ovan kan uppgifter om enskilda kommuners budgetår visas. I rullgardinsmenyn kan man välja  kommun och  rapporteringsperiod för rapporten . Standardvalet är de slutliga budgetuppgifterna. Om det finns preliminära eller godkända uppgifter att tillgå men inte ännu slutliga, kan också dessa granskas via Materialets status. Alla uppgifter som lämnats in under rapporteringsperioden visas i en tabell på den andra fliken.

EXEMPEL PÅ ÅREN UNDER EN RAPPORTERINGSPERIOD:
Rapporteringsperiod 2020
Budget för innevarande period 202x-1 = 2019
Budget 202x =  2020
Ekonomiplan 202x+1 = 2021
Ekonomiplan 202x+2 = 2022
Tolkningsinstruktioner och en ordlista finns i avsnittet Kommunekonomins ABC
 • Budgetjämförelse mellan kommunerna

  Med rapporten för budgetjämförelse mellan kommunerna kan du kontrollera uppgifterna för flera kommuners budgetår parallellt. Önskade kommuner väljs i rullgardinsmenyn. I rullgardinsmenyn kan man välja önskad rapporteringsperiod och i den andra menyn önskat år för rapporteringsperioden i fråga.

  Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge

  Siffrorna för de valda kommunerna kan justeras efter respektive kommuns invånarantal med knappen uppe till höger i rapporten.

   

 • Kommunala budgetar efter landskap

  Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge

  I den landskapsspecifika rapporten är standardvalet alla Finlands kommuners budgetuppgifter sammantaget. Önskad rapporteringsperiod kan ställas in för rapporten. I landskapsmenyn väljer man för vilket landskaps kommuner man vill se budgetuppgifterna. På rapportens andra flik visas budget- och ekonomiplanuppgifterna för det valda landskapet i en tabell med uppgifterna totalt för hela landskapet eller efter kommun.

  På den tredje fliken visualiseras nyckeltalen för de statistiska uppgifterna över kommunerna i det valda landskapet: minimi, maximi, medeltal, median, undre kvartil och övre kvartil.

 • Nyckeltalen för kommunekonomin justerade för invånarantalet

  Till höger på kartvyn kan man välja vilket nyckeltal som ska visas. Alla nyckeltal är justerade efter invånarantalet och är därför jämförbara. I menyn kan man välja rapporteringsperiod samt det år inom rapporteringsperioden vilket man vill visa.

  Öppna rapporteringsvyn i helskärmsläge