Ekonomiuppgifter

Informationen om statsfinanserna byggar på uppgifterna i statens centralbokföring. Uppgifterna uppdateras varje månad.

Tolkningsinstruktioner och en ordlista finns i avsnittet: Statsekonomins ABC

Med rapporten nedan kan du granska de årliga anslagen samt hur de används både på hela statens nivå samt per förvaltningsgren eller på närmare bokföringsenhetsnivå. Rapporten har uppgifter från 2013 och för varje år.

Rapporten har tre flikar som erbjuder samma uppgifter ur olika synvinklar. Den första fliken berättar om statens budgetutgifter som helhet. I rullgardinsmenyn kan du välja år och huvudklass som du vill granska. Standardinställningen är att rapporten visar uppgifterna för det senaste tillgängliga året samt alla huvudklasser sammanlagt. I högra övre hörnet på rapporten syns den sista månaden vars uppgifter finns med på rapporten. Som jämförelseuppgift är uppgiften för föregående år alltid hela året sammanlagt.

Den andra fliken Statens budgetutgifter specificerade innehåller både budget- och utfallsuppgifter per moment. På tredje fliken Statens budgetutgifter per bokföringsenhet kan du granska den valda bokföringsenhetens helhetsbudget och nettoutfall per moment. På de här två flikarna kan du även granska det valda årets utfall per månad genom att klicka på knappen nettoutfall per mån.
OBS! Momentets eventuella underindelningar visas genom att klicka på +-tecknet i början av raden

Öppna rapporten i helskärmsläge

Med rapporten nedan kan du granska de årliga intäkterna i statens budgetekonomi på statsnivå, per förvaltningsgren eller per bokföringsenhet. Budgetens inkomstrapport har samma verksamhetsprinciper som utgiftsrapporten för budgeten ovan.

öppna rapporten i helskärmsvy

 • Statens utgifter per utgiftsslag och inkomster per inkomstslag.

  Med rapporten nedan kan du granska utgifterna för statens verksamhet per utgiftsslag. I statens verksamhetsutgifter finns inte överföringsekonomins kostnader med. Verksamhetens utgiftsrapport visar i hurdana utgiftsposter statsförvaltningens utgifter för den egna verksamheten fördelas.

  Rapporten har tre flikar med uppgifter om verksamhetens utgifter på olika noggrannhetsnivåer och ur olika synvinklar. I rullgardinsmenyn kan du välja det år och den avdelning som du vill granska. Standardvalet är det sista tillgängliga årets samt alla avdelningar tillsammans.

  På rapportens andra flik Verksamhetsutgifter specificerade kan du granska vald kontogrupps nettoutfall per förvaltningsområde. På fliken Verksamhetsutgifter per förvaltningsområde kan du granska nettoutfallet för bokföringsenheterna inom det valda förvaltningsområde per kontogrupper. På de här flikarna kan du granska nettoutfallet även på månadsnivå genom att klicka på knappen Nettoutfall per mån.
  OBS! Närmare uppgifter får du fram genom att klicka på +-tecknet i början av raden.

  Visa som helskärmsbild

  Med rapporten nedan kan du granska inkomsterna för statens verksamhet per inkomstslag. Här finns inte överföringsekonomins intäkter med. Funktionsprinciperna för verksamhetens inkomstrapport är motsvarande som för verksamhetens utgiftsrapport ovan.

  Visa som helskärmsbild

 • Rapporter för överförda intäkter

  Med rapporten nedan kan du granska kostnaderna för överförda intäkter. I rullgardinsmenyn kan du välja önskat år och förvaltningsområde vars kostnader för överförda intäkter du vill granska. De överförda intäkternas kontoslag berättar till vilken sektor kostnaderna har betalats, såsom exempelvis till kommuner och hushåll.

  På rapportens andra flik Specifikation av kostnaderna för överförda intäkter kan du granska kostnaderna närmare per kontoslag eller per förvaltningsområde samt granska utfallen per månad genom att klicka på tabellens knapp Kostnader per mån .

  Öppna rapporten som helskärmsbild

  Med rapporten nedan kan du granska avkastningen för överförda intäkter. Rapportens basfunktioner är de samma som på rapporten kostnader för överförda intäkter.

  Öppna rapporten som helskärmsbild

   

 • Statens fondekonomi.

  Fonderna utanför statens budget är en del av statsekonomin. Rapporter om dessa kommer inom kort.

  På rapporten nedan har endast sammanställts fordringarna på gateway-depositionskontot för statens fonder utanför budgeten (ABF-konto 19580 Medel som hör till statens fonder utanför budgeten och omfattas av statens kassahushållning).

   

 • Statens anskaffningsutgifter och resekostnader

  Statens anskaffningsutgifter och statens resekostnader är en del av statens totala utgifter. Oftast riktas särskilt intresse mot dessa poster och därför har helheterna sammanställts i egna rapporter.

  Med rapportenStatens anskaffningskostnader kan du granska statens anskaffningskostnader som helhet, per förvaltningsområde eller bokföringsenhet som helhet eller endast för vald anskaffningskostnadsgrupp. På rapportens första flik kan uppgifterna granskas per förvaltningsgren och på den andra fliken per bokföringsenhet. Valet görs i rullgardinsmenyn i rapportens vänstra kant. I rapportens vänstra kant kan du även fastställa perioden samt de månader och år du vill granska.
  Genom att klicka på knapparna Tabellvy i samband med diagrammen visas uppgifterna i tabellvyn. I tabellvyn visas varje anskaffningsgrupps enskilda bokföringskonton då du klickar på +-tecknet i början av raden.

  Med rapporten nedan kan du granska statens resekostnader som helhet, per förvaltningsgren eller bokföringsenhet. Rapportens verksamhetsprinciper är de samma som för anskaffningsutgiftsrapporten ovan.

 • Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser

  Statskontoret publicerar varje månad statsekonomins månatliga finansieringsanalys. I statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens avkastning, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Där ingår bland annat budgetområdets balansräkning, statens intäkts- och utgiftskalkyl, statens balansräkning samt statsekonomins kassaflödesanalys.

  Statsekonomins månatliga finansieringsanalyser

   

 • Statens ekonomiuppgifter i andra tjänster

  Finansministeriet upprätthåller en webbtjänst där du kan granska statens årliga budgetuppgifter samt beredningsprocessen för budgeten.

  tutkibudjettia.fi

  Statens anskaffningar kan bättre undersökas i tjänsten tutkihankintoja.fi som uppdateras av Hansel Oy.

  tutkihankintoja.fi

  Statskontoret sköter Finlands statsskuld och uppgifterna som gäller skulden. Du kan bekanta dig närmare med skuldhanteringen och statistiken på statsskuldens egna webbplats.

  Valtionvelka.fi

  Statskontoret fastställer och uppdaterar statens kontokarta. Statskontoret uppdaterar även den detaljerade indelningen av statsbudgeten.  Båda finns på Statskontorets webbplats under Bestämmelser och anvisningar.

  Statskontorets bestämmelser och anvisningar

  Statskontoret har börjat publicera affärsbokföringens kontokarta även som en Power BI-rapport. Rapporten finns på Statskontorets webbplats.

  Statens kontokarta som Power BI-rapport

   

 • Statsekonomins influtna nettobelopp

  Med rapporten nedan kan du granska statsekonomins influtna nettobelopp med önskade sökkriterier. Rapporten i fråga är mycket mångsidig och kräver förståelse om statsförvaltningen och statsekonomins strukturer.

  Med rapporten kan alla statens budgetekonomiska intäkter och utgifter från 2010 granskas. Standardinställningen för rapporten är verksamhetsutgiftsmomenten från 2014. Genom tratten i högra övre hörnet får du fram filer som du kan använda för att välja om rapporten i stället visar alla anslag eller endast övriga anslag eller alternativt endast budgetarna. På vyn kan du även filtrera fram endast önskade moment eller budgetkonton.
  (Obs! I budgetkontomenyn visas varje års överförda reservationsanslag som en egen punkt till skillnad från i momentmenyn. Vyn kan även filtreras enligt kontoklass, kontoslag och/eller ABF-konto (dvs. affärsbokföringskonto)).

  Med menyn ovan kan användaren välja önskad förvaltningsgren, bokföringsenhet och/eller kontogrupp.

  Visa som helskärmsbild