Resultatuppgifter

Statens planering och uppföljning som dokument

Planeringen och uppföljningen av de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet och ekonomi samt den tillhörande styrningen genomförs huvudsakligen i dokumentform. Vid verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, budgetering och rapportering om väsentliga frågor upprättas och publiceras dokument enligt föreskrifter och anvisningar från statsrådet, finansministeriet och Statskontoret. De för statens resultatstyrning mest betydelsefulla planerna är förvaltningsområdenas mål, resultatavtalen mellan ministeriet och de ämbetsverk och inrättningar som tillhör förvaltningsområdet samt den av riksdagen godkända statsbudgeten. Den viktigaste uppföljningsinformationen är bokslutet och särskilt verksamhetsberättelsen, som beskriver verksamhetens resultat och utveckling samt dess inverkan på samhällelig påverkan, och ministeriets ställningstaganden till bokföringsenhetens bokslut. Resultatuppgifterna är förvaltningsområdenas och ämbetsverkets resultatmål och utfallet av dessa. Uppgifterna uppdateras i de resultatstyrda ämbetsverken.

Enligt 12 a § (1096/2009) i lagen om statsbudgeten (423/1988) är bokföringsenheter republikens presidents kansli och ministerierna samt som funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga helheter ämbetsverken, inrättningarna och andra organ. Ämbetsverk som hör till en bokföringsenhet kan även kallas för resultatstyrda ämbetsverk. Resultatstyrda ämbetsverk kan ställa upp egna mål för verksamheten och ekonomin.

Statskontorets bestämmelse om dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i Statens rapporteringstjänst

 • De resultatstyrda ämbetsverkens resultatmål och deras utfall

  Statens resultatdatasystem sammanställer statens ämbetsverks och instituts samt ministeriers resultatmål och utfall.

  Med rapporten nedan kan du granska resultatmålen eller deras utfall för valt år för hela staten i en sammanställning eller för valt förvaltningsområde och/eller valt resultatstyrt ämbetsverk.
  På den första fliken kan du granska antalet mål per resultatområde. På andra fliken sammanställs alla mätare och mål samt deras utfall som förts in i resultatuppgiftssystemet.

  För tillfället finns raporten tyvärr endast på finska.

   

 • Dokument för statens planering och uppföljning

  Planer

  Regeringen fastställer ramarna för statsekonomin, dvs. taket för statsbudgetens utgifter. På finansministeriets webbplats presenteras ramarna för statsekonomin och ramförfarandet.

  Ramarna för statsfinanserna

  Regeringsprogrammen publiceras på Statsrådets webbplats.

  Marins regeringsprogram 2019

  Regeringen bestämmer om budgeten för respektive år. Finansministeriet publicerar dokumenten under budgetberedningens olika faser.

  Statens budgetproposition

  Uppföljningsinformation

  I regeringens årsberättelse som publiceras årligen berättas om regeringens verksamhet, skötseln av statsekonomin och efterföljandet av budgeten samt om hurdana åtgärder som vidtagits enligt riksdagens beslut. Regeringens årsberättelse publiceras på statsrådets webbplats. Regeringens årsberättelse innehåller även ett utlåtande av statsfinansernas controller-funktion om att regeringens årsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om att budgeten har följts.

  Regeringens årsberättelser

  Statskontoret ger sitt förslag till statens bokslut till finansministeriet innan utgången av mars. Statens bokslut bifogas till regeringens årsberättelse. Förslagen till statens bokslut publiceras på statskontorets webbplats.

  Förslag till statens bokslut

   

 • Dokument för ämbetsverkens planering och uppföljning

  På rapporten nedan finns länkar till sidan med dokumenten för planering och uppföljning på respektive ämbetsverks egna webbplats. De resultatstyrda ämbetsverken kan avgränsas på skärmen antingen enligt förvaltningsgren i rullgardinsmenyn eller ämbetsverkets namn i den alfabetiska förteckningen.

  För tillfället finns raporten tyvärr endast på finska.

  VISA SOM HELSKÄRMSBILD

  Statskontoret har utfärdat en förordning och anvisningar till ämbetsverken om uppgörandet av sidor för dokumenten för planering och uppföljning. Varje resultatstyrt ämbetsverk ansvarar för innehållet på sin sida för dokumenten för planering och uppföljning och uppdaterar länkarna till sina sidor i den här rapporten via de Resultatinformationssystem som Statskontoret uppdaterar.

  Statskontorets anvisning om publicering av dokument för planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin

 • Inskickande av ämbetsverkens resultatstyrningsuppgifter

  De resultatstyrda ämbetsverken skickar in årets resultatmål samt deras utfall till det resultatinformationssystem som Statskontoret uppdaterar.

  Användning av Statens resultatinformationssystem förutsätter ett personligt användarnamn, som Statskontoret utfärdar till en systemadministratör som varje ämbetsverk eller inrättning utser separat. I resultatinformationssystemet loggar man in från Statskontorets e-tjänsters gemensamma adress.

  Till statens resultatstyrningssystem

  Bestämmelser och anvisningar som gäller rapporteringen av resultatuppgifterna finns på Statskontorets webbplats.

  Statskontorets webbplats